ఎవరు తవ్విన గోతిలో వారే పడతారు..

ఎవరినో చంపి పాతరెయ్యడానికి గొయ్యి తవ్వితే, ఆ గోతిలో త్రవ్వినవాడే పడి చచ్చాడనేది ఒక సామెత. ఇటువంటివే రెండు సంఘటనలు జరిగాయి.