కాశ్మీర్ లో ఐ.ఎస్.ఐ.ఎస్.

సున్నీ జిహాదీశక్తి ISIS. ఇరాక్ లో ప్రారంభమై సోషల్ మీడియా ద్వారా ఇప్పుడు ప్రపంచమంతా విస్తరించాలనుకుంటున్నది. అంతకుముందు గూగుల్ లో ఉద్యోగం