ప్రపంచమంతటికి వర్తించేది హిందుత్వం

"ప్రపంచమంతటికి వర్తించేంది హిందుత్వం మాత్రమే" అని రాష్ట్రీయ స్వయంసేవక సంఘ సర్ సంఘచాలక్ మాననీయ శ్రీ మోహన్ జీ భాగవత్ పేర్కొన్నారు. హిందుత్వానికి