బోధగయను సందర్శించిన వియత్నాం ప్రధానమంత్రి

ఈ మధ్య భారత పర్యటనకు వచ్చిన వియత్నాం ప్రధానమంత్రి బీహారులోని బోధగయకు వెళ్ళి గౌతమబుద్ధుని ప్రార్థించారు.  ఏ వృక్షం క్రింద గౌతమబుద్ధునికి జ్ఞానం