నిందించుట తగదు

అవయవ హీనుని, సౌంద
ర్య విహీను, దరిద్రు, విద్యరాని యతని, సం