డిశంబర్ 6న ఏం జరిగింది? దాని చారిత్రక నేపథ్యం ఏమిటి?

డిశంబర్ 6 వస్తున్నదంటే దేశమంతా ఒక ఉద్రిక్త వాతావరణం కనబడుతుంది. డిశంబర్ 6 వచ్చి వెళ్ళేవరకు దేశంలో కొంతమంది నల్లజెండాలతో ప్రదర్శన, నిరశన ర్యాలీలు జరుపుతూ