పాపపు పనులు చేయబోకు..!

పాపపు పని మదిని దలపకు
చేపట్టిన వారి విడువచేయకు, కీడున్