వైఫల్యానికి మరోపేరే జిహాద్

ఆధునికతకు సంబంధించిన వైఫల్యమేదైనా గాని ఊహాత్మకమైన గతానికి ఆహ్వానం పలికేదే. రాజరిక పితృస్వామ్యం నుండి నాజర్ తరహా జనరంజక విధానాల వరకు, బాతిస్టుల