అందరూ ధర్మకార్యంలో పాల్గొనాలి

'మనది సనాతన ధర్మమండీ! దానికి చావులేదు, మనమేం చేయనవసరం లేదు' అని కొందరంటారు. నిజమే! మనది సనాతన ధర్మమే! చచ్చేప్రమాదం లేనంతమాత్రాన