ఆర్.ఎస్.ఎస్.ను చూసి నేర్చుకోండి

సెంటర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ట్రేడ్ యూనియన్స్ (సి.ఐ.టి.యు) అనే సి.పి.ఎమ్.కు చెందిన కార్మికసంఘం వారు 'మతోన్మాదం - కార్మిక లోకం' అనే అంశంమీద ఒక  సదస్సు