కిస్ ఆఫ్ లవ్ ఒక అనాగరిక చర్య

ఇటీవల ఆధునికత పేరుతో విశృంఖలత్వం పెరిగి వెఱ్ఱితలలు వేస్తోంది. చాలాకాలం వాలెంటైన్ పేరుతో వెకిలిచేష్టలు చేసినవారు ఇప్పుడు బహిరంగంగా 'చుంబన' కార్యక్రమం