నిత్య గోపూజ

గోమంతక రాష్ట్రం (గోవా) గవర్నర్ శ్రీమతి మృదులా సిన్హా 'వాల్పాయ్'లో ఉన్న జైశ్రీరాం గోసంవర్ధన కేంద్రాన్ని (జె.ఎస్.జి.కె.) సందర్శించారు. ఈ కేంద్రంలో 250 ఆవులు