మంచిని గ్రహించని మన మేధావులు

డిశంబరు 2, 2014 నాటి ఇండియాటుడే తెలుగు పత్రికలో "భారతదేశాన్ని తిరిగి వేదశకానికి తీసుకొనివెళ్ళే ప్రయత్నం" అనే పేరుతో శేఖర్ గుప్తా వ్రాసినవ్యాసం చదివితే ఇటువంటి