చేతనైతే మా ప్రభుత్వాన్ని రద్దు చేయండి చూద్దాం !

భారతదేశంలో రాజకీయాలు అధికారం, ఆర్థిక విషయాల చుట్టూ ఎక్కువగా తిరుగుతుంటాయి. రాజకీయ నాయకులు అధికారం కోసం మైనార్టీలను ప్రసన్నం చేసుకొనే పనిలో