హిందూధర్మంలోకి తిరిగివచ్చేవారికి ఆత్మీయ స్వాగతం

మతంమారిన హిందువులు తిరిగి తమ మాతృధర్మంలోకి రావాలనుకున్నట్లయితే వారికి హిందువులు ఆత్మీయ స్వాగతం పలకాలని, అటువంటి వారికి పూర్థి భద్రత కల్పించాల్సిన