భగవద్గీతను జాతీయ గ్రంథమనడం తప్పా?

యావత్ ప్రపపంచంలోనూ శిరోధార్యంగా గౌరవించ బడుతూ ఉన్న గీతను వీరు వ్యతిరేకించడం ప్రారంభించారు. ఇది మరీ విడ్డూరం. దాదాపు 20 దేశాలకు చెందిన విదేశీ ప్రముఖులు పాల్గొన్న