ఆధ్యాత్మికతను అంటిపెట్టుకొనడమే కర్తవ్యం

మనం ఆధ్యాత్మికతను అనుసరించకుండా హిందూదేశ పునరు జ్జీవనం అసంభవం. అంతమాత్రమే కాదు, యావత్ప్రపంపచపు శ్రేయస్సు కూడా మనపైనే ఆధారపడియుంది.