ముందు తల్లి గొప్పదనాన్ని గురించి తెలుసుకో...

తల్లి నెరుగువాడు దైవంబు నెరుగును
మన్ను నెరుగువాడు మిన్ను నెరుగు