రాజ్యాంగ సమీక్ష చేయాలి

స్వతంత్రభారతదేశం తనదైన రాజ్యాంగాన్ని అమలుపరచుకొని వచ్చే జనవరి 26వ తేదీకి 65 సంవత్సరాలు పూర్తి చేసుకొని 66వ సంవత్సరంలోకి అడుగుపెడుతున్నది. ఈ 65 సంవత్సరాలలో దేశం అనేక సంక్షోభాలు ఎదుర్కొంది.