మాతృభాష కారాదు మృతభాష

"Language is a medium of Communication" అన్నది ఒక ఆంగ్లపదబంధం. కాని ఆశ్చర్యంగా ఈ పదబంధాన్ని ఎక్కువ ఉపయోగించేది మాత్రం తెలుగువారు.