మేం ఇప్పటికీ మూల్యం చెల్లిస్తున్నాం

ఆఫ్ఘన్ లో సోవియట్లకు వ్యతిరేకంగా అమెరికాతో కలిసి మేం చేసిన యుద్ధంలో మేం (పాకిస్తానీలు) మతాన్ని ఎగదోశాం. దానికిప్పటికీ మూల్యం చెల్లిస్తూనే ఉన్నాం.