మాకైతే బాగుంది ! మీ సంగతి...!

మోదీ ప్రధానమంత్రి అయి ఇంకా ఏడునెలలు కూడా పూర్తికాకుండానే కొందరు స్వార్థరాజకీయ నాయకులు "మోదీ ఏం చేశాడు, ఏదేదో చేస్తానన్నాడుగా!