వైవిధ్యం సృష్టి నియమం

ప్రపంచంలో వైవిధ్యాన్ని అంతం చేసి ఏకత నిర్మాణం చేయాలనే ప్రయత్నాలు సాగుతున్న వేళ, 'ప్రపంచంలోని ప్రజలందరూ మా మతాన్ని అంగీకరిస్తేనే శాంతి లభిస్తుంది' అనే వేళ