మతమార్పిడులు ఇక సాగవు..

రెండువేల సంవత్సరాలకు పూర్వం యావత్ ప్రపంచంలో హిందూధర్మమే ఉండేది. కాని నేటి పరిస్థితి చూస్తే మనదేశంలోనే హిందువుల గతి ప్రమాదకరంగా రూపొందింది.