కాశ్మీర్ లో ప్రభుత్వం ఏర్పాటు కావాలి

బ్రిటిష్ పార్లమెంటులో మొట్టమొదటిసారి కాశ్మీరీ పండిట్స్ విషయం ప్రస్తావించబడింది. 2015 జనవరి 20వ తేదీన బ్రిటిష్ పార్లమెంటు సభ్యుడు బాబ్ బ్లాక్ మెన్ (Bob Blackmen)