మోహ, లోభాలను వదిలించుకోవాలి

మోహ లోభములను మొనయుట బహు కీడు
మోహముడిగెనేని ముక్తుడగును