పశుమాంస ఎగుమతిని నిషేధించాలంటూ ముస్లింల ధర్నా

భారతదేశం నుండి పశుమాంసం ఎగుమతిని నిషేధించాలని 'పస్మందా మహమ్మదీయ సమాజం' (Pasmanda Muslim Society) ఢిల్లీలోని జంతర్ మంతర్ వద్ద