భారత్ ముంగిట అమెరికా అధినేత

గత సెప్టెంబరులో ప్రధానమంత్రి నరేంద్రమోది అమెరికా పర్యటన అమెరికాతో మనదేశం మళ్ళీ సత్సంబంధాలు కొనసాగించేందుకు ఊత మిచ్చింది. వీసా సైతం నిరాకరించిన అమెరికా,