సీతారాములను కలుపుతున్న ఎన్.డి.ఎ. ప్రభుత్వం

జానకీపురం నేపాల్ లోని ఒక పట్టణం. సీతమ్మవారి బాల్యం ఈ పట్టణంలోనే గడిచింది. భారతదేశంలోని అయోధ్య పట్టణం శ్రీరాముని జన్మస్థలం. ఈ రెండింటినీ కలుపుతూ