మతమార్పిడులు నిలువరించాలి...!

ఈ దేశంలో కొన్ని క్రైస్తవ సంస్థలు 2015 జనవరి 22న అమెరికా అధ్యక్షుడికి ఒక విజ్ఞాపన పంపించారు. దానిలో "భారతదేశంలో చోటుచేసుకుంటున్న పునరాగమన (ఘర్ వాపసీ) కార్యక్రమాలను నిలువరించేందుకు ఒబామా భారత ప్రధానితో మాట్లాడాలని, ఘర్ వాపసీ