కేన్సర్ నూ జయించవచ్చు

మధుమేహం (డయాబెటిక్) అధికరక్తపోటు (బిపి) లాగే కేన్సర్ ను కూడా నియంత్రణలో ఉంచడం ద్వారా జీవితకాలాన్ని పొడిగించుకోవచ్చు. దీనికి సంబంధించిన మందులు భారత్ లో కూడా