క్రైస్తవంలోకి మారితే కులం గుర్తింపు ఉండదు - సుప్రీంకోర్టు

షెడ్యూల్డు కులాలకు చెందినవారు క్రైస్తవమతంలో ఉండి తిరిగి తమ మాతృధర్మమైన హిందుత్వం లోకి వస్తే వారిని షెడ్యూల్డు కులంగానే పరిగణించా లని, షెడ్యూల్డు కులాలకు వర్తించే