తీవ్రవాదులకు విదేశీ విరాళాలు అందడం నిషేధం

ఐరోపా ఖండంలో జర్మనీ దేశం ప్రక్కన ఉన్న చిన్న దేశం 'ఆస్ట్రియా'. ఈ దేశం కూడా ముస్లిం తీవ్రవాద బాధిత దేశమే. వారి పార్లమెంటు ఇటీవల ఒక చట్టం చేసింది. ఆ చట్టం ప్రకారం