గ్రహ నక్షత్ర గమనమే భారతీయ కాల గణన

భారతీయ కాలగణన గ్రహనక్షత్ర గమనం ఆధారంగా నిర్ణయించబడుతుంది. యుగాల క్రమం చూస్తే ప్రస్తుతం కలియుగం. ఈ కలియుగం ఎప్పుడు ప్రారంభమైంది