ఆదివాసీల వెలుగురేఖ : అన్నా కుజార్

జిల్లా అంతా అటవీప్రాంతమే. దాదాపు 50 శాతం ఆదివాసీలే. అక్కడ దొరికే కలప, సుగంధ ద్రవ్యాలను దగ్గరలో జరిగే సంతలో అమ్ముకొని తమ జీవనాన్ని కొనసాగిస్తుంటారు అక్కడి