ఆత్మగౌరవాన్ని జాగృతం చేయాలి

భావాలను బట్టే నడత కూడా ఏర్పడుతుంది. కాబట్టి మహత్తంతా భావందే. ఢిల్లీలోని మొగల్ సామ్రాజ్యాలవంటి వందలాది సామ్రాజ్యాలను నేలమట్టం చేసి అలాంటివే వందలాది