హిందుత్వం అందరికీ చెందిన ఒక సమగ్ర జీవనవిధానం

మతమార్పిడుల గురించి అర్థం కావాలంటే చరిత్రలోకి వెళ్ళి చూడవలసిందే. క్రీ.శ. 11వ శతాబ్దంలో మహమ్మదీయులు భారతదేశంలో ప్రవేశించింది మొదలు క్రీ.శ. 1750 ఈస్ట్ ఇండియా