ప్రముఖుల మాట

క్రైస్తవు మార్పిడి ధోరణి నచ్చని బౌద్ధుడైన అంబేద్కర్ వంటివారిని మతం మార్పిడి కుట్రలో వాడుకుంటూ` విదేశీ మత మార్పిడి సంస్థలు ధనమదంతో చేసిన ఒక మహావ్యూహంలో భాగాలే పనిచేస్తోన్న ఒక ప్రొఫెసర్, తదితర మత ప్రముఖులు.