నిజాం నిరంకుశ పాలననుండి విముక్తమైన తెలంగాణ

నిజాం నవాబు నిరంకుశపాలననుండి తెలంగాణ ప్రజలు విమోచనం పొంది వచ్చే సెప్టెంబర్ 17నాటికి 67సంలు పూర్తి అయి 68 సంలో కి అడుగుపెట్టబోతున్నది