రామలీల మైదానంలో శాఖపై ముస్లిందాడి

ఉత్తర పూర్వ ఢిల్లిలో యొక్క భజారీ భాస్ ప్రాంతంలోని శ్రీరామ్కాలనీకి చెందిన వాళ్ళు 1984 సంలో రామలీలా మైదానంలో శాఖ ప్రారంభించారు. అప్పటి నుండి శాఖ నడుస్తూనే ఉంది. శాఖను అక్కడ లేకుండా చేయాలని పరిసరాలోని ముస్లింలు అప్పటి నుండి ప్రయత్నం చేస్తూనే ఉన్నారు.