ఇంకెన్నాళ్లీ విద్వేషాలు?


తెలుగువారికి రెండు రాష్ట్రాలు,  ప్రభుత్వాలు ఏర్పడ్డాయన్న సంతోషం  ఇంకా యేడాది కూడా కాలేదు. రెండు ప్రభుత్వాల వైఖరి పోటాపోటీ వ్యూహాలు,