దృఢ సంకల్ప పరిణామాలు..

గతంలో జగిత్యాలలో శ్రీగణేష్ నవరాత్రులు పెద్దస్థాయిలో నిర్వహించబడుతుండేవి. ఉత్సవాలో భాగంగా ఒక కార్యకర్త నగరంలోని ప్రతిష్టించబడిన వినాయక మంటాపాల నిర్వాహణ తదితర అంశాలు తెలుసుకోవడానికి పర్యటించాడు