క్రైస్తవ మతమార్పిడులను ఎదుర్కొవాలి

క్రైస్తవ మతం మార్పిడి చరిత్ర అనేక దేశాలో హింసతో రక్తపుటేరులు పారించింది. వారి దేశాలో అనేక జాతుల్ని పశువులకంటే హీనంగా హింసించిన వైనాలు చరిత్రలో చెరగని యదార్థాలు. ఇప్పటికి అభివృద్ధి చెందిన వారిదేశాలో వైషమ్యాలు కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి. గత చరిత్ర త్రవ్వి వారంతా ద్వేషాలు నూరిపోయకపోవటమే ఆదేశాల ప్రత్యేకత.