ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి వీటిపై దృష్టి సారించండి

మన శరీరమెప్పుడు ఆరోగ్యంగా ఉండాలంటే కొన్ని అత్యంత అవసరమైన వాటిని అనుసరించదగు అంశాలను గమనిద్దాం. మన ఆచార వ్యవహారాలు, ఆహారపు అలవాట్లు, ఆలోచనాధోరణి ప్రవర్తన సరళీపై ఎల్లప్పుడు నియంత్రించుకోవటంలో దృష్టి పెట్టాలి. జీవితంలో వీటన్నింటిని