మానవతావాదం అంటే ఏమిటి?

మానవుని కేంద్ర బిందువుగా తీసుకొని సమస్త సృష్టికి వ్యాఖ్యానం చెప్పుకోవటం మానవతావాదం క్రిందికి వస్తుంది. మానవుని కోసము సమస్త వ్యవస్థలు ఏర్పడ్డాయని చెప్పటం మానవతా వాదమవుతుందా? అయితే మానవుడు ఎంతగొప్ప వాడైనప్పటికీ అతడు