ప్రపంచ వ్యాపార రంగంలో అలజడి

ఆగస్టు నెల ఆఖరివారంలో ప్రపంచ ఆర్థిక రంగం పెద్ద కుదుపుకు గురైంది. భారత్కు సంబంధించినం తవరకు వ్యాపారం విలువలతో కూడి ఉంటుంది. అందుకే దేశ ఆర్థిక పరిస్థితి బలోపేతమవుతోంది.

 పూర్తిగా చదవండి