హిందువులారా కళ్ళు తెరవండి

మనం ఏమంటామండీ? అన్ని మతాలు సమానమనా? పరమత సహనం కావాలనా? అందుకే దేవాలయాలు కూల్చినా, మనవారిని బవంతంగా  మతం  మార్చినా, మన కుమార్తెనులవ్్జిహాద్పేరుతో అపహరించినా మనం నోరు మూసుకుని ఊరుకుంటాము