మానస సరోవర యాత్ర

హిందువుల ఆధ్యాత్మిక జీవులు, ‘‘కాశీ ` రామేశ్వరం ‘‘చార్ధామ్యాత్రలాగానే వారికి అతి ముఖ్యమైన యాత్ర ‘‘కైలాసం ` మానస సరోవరంయాత్ర కూడా