అదే నిజమని రెండు పార్టీలు రుజువు చేసి చూపిస్తాయి.
ప్రజాస్వామ్యంలో ఒక పార్టీ మరో పార్టీ పాలించడానికి ఎందుకు పనికిరానిదో రుజువు చేయడానికే కృషి చేస్తుంది. అదే నిజమని రెండు పార్టీలు రుజువు చేసి చూపిస్తాయి.
- హెచ్ఎల్ మెన్కెన్, అమెరికన్ పాత్రికేయుడు