ఈ దేశాన్ని అజేయశక్తిగా నిర్మాణం చేయాలి

విజయాలకు చిహ్నమైన పండుగ విజయదశమి. శక్తి ఆరాధన చేసే రోజు. సాత్విక శక్తే అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారము. ప్రపంచం శక్తివంతుడి మాటవింటుంది, నేను మంచివాడ్ని అయిన నా మాట ఎవరు వినటం లేదు అంటారు. కేవలం మంచితనం సరిపోదు దాని వెనుక ఒక సాత్విక శక్తి ఉంటే మాట అందరూ వింటారు.